REGULAMIN SZKOŁY TAŃCAMY DANCE

1. Zapisanie się na kurs tańca organizowany przez Szkołę Tańca MYDance oraz korzystanie z usług dostarczanych przez Szkołę Tańca MYDance jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”). W przypadku gdy uczestnikiem kursu jest osoba niepełnoletnia, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.

2. Na kurs tańca prowadzony przez Szkołę Tańca MYDance mogą zapisać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych (dalej „Kursant” lub „Uczestnik”).

3. W Szkole Tańca MyDance obowiązuje zgłaszanie się na listę obecności przed każdymi zajęciami w celu potwierdzenia uczestnictwa.

3. W Szkole Tańca My Dance obowiązuje rezerwacja miejsc na wszystkie zajęcia.

4. Rezerwacji miejsc na wybrane zajęcia do grupy można dokonać telefonicznie ( w godzinach pracy recepcji) mailowo lub klikając pole "zapisz się" i wypełniając formularz zgłoszeniowy.

5. Przyjęcie do grupy następuje po dokonaniu wpłaty zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie oferty i dostępnym w siedzibie Szkoły Tańca MYDance.

6.W przypadku opłat za kursy taneczne Kursant może wykupić pojedyncze zajęcia, karnet zajęć miesięcznych, lub dwumiesięcznych. Opłaty w karnecie dotyczą kolejnych zajęć danego kursu, nie ma możliwości rozdzielenia ich na wybrane zajęcia.

7. Opłaty za karnety zajęć lub pakiety można dokonać w następujący sposób:
7.1 przelew bankowy na podane konto;
7.2 gotówką przed rozpoczęciem zajęć;

8. Po dokonaniu płatności przelewem kursant zobowiązany jest okazać potwierdzenie wpłaty za wybrane zajęcia ( zw. dalej "Potwierdzeniem")
8.1 Potwierdzenie kursant powinien przynieść na pierwsze zajęcia z danego cyklu.;
8.2 W przypadku kiedy Kursant odmówi pokazania Potwierdzenia, Szkoła Tańca MYDance ma prawo odmówić wpuszczenia Kursanta na zajęcia;

9. W przypadku dokonywania opłaty za pomocą przelewu bankowego Kursant ma obowiązek podać w formularzu wszystkie wymagane dane prawidłowo.W przypadku braku wymaganych danych Szkoła Tańca MyDance nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub opóźnione zaksięgowanie płatności.

10. Rachunek za dokonanie wpłaty przelewem jest do odbioru w siedzibie Szkoły Tańca MyDance w następny dzień roboczy po zaksięgowaniu.

11. Osoby, które zapisały się na zajęcia, ale nie dokonały wpłaty zgodnie z punktem 5 Regulaminu, są usuwane z listy.

12. Kursant, który opłacił karnet jednak nie stawił się na pierwszych zajęciach i nie zgłosił nieobecności, powinien w ciągu trzech dni od terminu tych zajęć poinformować Szkołę Tańca MYDance o chęci uczestniczenia w kolejnych zajęciach. W przeciwnym wypadku Szkoła Tańca MYDance zastrzega sobie prawo do usunięcia tej osoby z listy bez konieczności jej powiadamiania.

13. W przypadku zgłoszenia nieobecności Kursant ma prawo odrobić zajęcia z inną dowolnie wybraną grupą pod warunkiem, że nie jest to grupa Kursanta i po wcześniejszym ustaleniu terminu w recepcji. Nie ma możliwości przepisywania opłat na kolejne zajęcia.

14. Nieobecność można zgłosić najpóżniej do godziny 15:00 w dniu w którym są zajęcia w następujący sposób:
14.1 telefonicznie lub wiadomością sms- konieczne jest podanie imienia i nazwiska oraz kursu na który zgłaszana jest nieobecność;
14.2 mailowo na adres Szkoły Tańca MYDance;

15. Jeżeli nieobecność na zajęciach nie zostanie zgłoszona w podanym terminie opłata za zajęcia nie zostanie zwrócona.

16. Opłata za zajęcia nieodrobione przez Kursanta w wyznaczonym terminie nie jest zwracana.

17. Szkoła Tańca MYDance poinformuje Kursanta mailowo, telefonicznie lub za pomocą sms-a o terminie rozpoczęcia kursu.

18. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona i decyduje o niej Szkoła Tańca My Dance. O przyjęciu na kurs tańca decyduje kolejność zapisów i wpłat.

19. Szkoła powiadamia Kursantów o odwołaniu zajęć za pomocą wiadomości sms lub telefonicznie oraz w miejscu, w którym zwyczajowo odbywają się zajęcia kursu tańca.

20. Szkoła Tańca MYDance zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w następujących przypadkach:
20.1 zapisania się na kurs mniejszej liczby osób niż minimalna liczba uczestników potrzebna do jego rozpoczęcia;
20.2 zmniejszenia się liczby osób uczęszczających na zajęcia poniżej minimalnej liczby uczestników potrzebnej do jego kontynuacji;

21. W przypadku rozwiązania grupy, Szkoła Tańca MYDance zwraca wpłacone opłaty, umożliwia przepisanie się do innej grupy, w której są miejsca.

22. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na kurs, Szkoła Tańca MYDance organizuje zastępstwo.

23. Szkoła Tańca MYDance zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych zajęć w przypadkach:
23.1 gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnych do przeprowadzenia zajęć;
23.2 braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności instruktora;

24. W przypadku odwołania poszczególnych zajęć zgodnie z punktem 23, Szkoła Tańca MYDance daje możliwość odrobienia ich w innym terminie.

25. Za zachowanie, które uznaje się za obraźliwe i przeszkadzające uczestnikom w zajęciach instruktor ma prawo wyprosić Kursanta z sali i szkoły.

26. Korzystanie z aparatów i kamer w trakcie zajęć bez pisemnej zgody właściciela Szkoły MYDance jest zabronione.

27. Szkoła Tańca MYDance nie ubezpiecza uczestników zajęć i nie odpowiada za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje.

28. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do zmiany obuwia przed wejściem na sale.

29. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie szkoły, na sali, a także w szafkach szkoła nie odpowiada.

30. Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysoką częstotliwość dźwięku.

31. W zajęciach oferowanych przez Szkołe Tańca MYDance mogą uczestniczyć tylko osoby, które nie mają przeciwskazań lekarskich do ćwiczeń i wysiłku fizycznego.

32. Każdy uczestnik zajęć oferowanych przez Szkołę Tańca MYDance wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku dla celów marketingowych szkoły.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.